Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน