Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

สัญลักษณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ปรัชญาและคำขวัญโรงเรียน

ปรัชญา นตฺถิปัญฺญาสมาอาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำชุมชน

อักษรย่อโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ร.อ.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สุขภาพดี ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

กีฬาดี โครงงานคุณธรรมเด่น

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า ม่วง ขาว ความหมาย นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สง่า บริสุทธิ์ และเพียบพร้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ตราประจำโรงเรียน

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นตะแบก (ต้นอินทนิล)