Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

🚩🙏อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...ผลการคัดสรรรางวัลเหรียญเงิน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2564 "ระดับภูมิภาค จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา" นวัตกรรม "การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model" การันตีคุณภาพของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ด้วยรางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทุกมาตรฐาน #ขอขอบคุณ คณะครูบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน🙏🤟